Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Om kemikalier
i din vardag.

Läs mer    
Vad är kemikalier?

En giftfri miljö

Var lämnas avfall?

Varumärkningar

Om Kunskapsbanken

Om Rena Västmanland

Kemikalieambassadörer

Frågor och svar

Kampanjmaterial

Länkar

Kontakt

Kemi startsida

FA21:s startsida

  En giftfri miljö
Ett giftfritt kunskapsäpple!
(Bild: Tobias Flygar)
Giftfri miljö är ett av 16 nationella miljömål beslutade av riksdagen.

Tanken med de nationella miljömålen är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Målet Giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri från giftiga kemikalier som skapats i eller koncentrerats av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Delmål inom Giftfri miljö ska hjälpa oss att nå det övergripande målet. Dessa handlar bland annat om:
Kunskapen kring de kemikalier som används ska öka. Idag används många kemikalier som vi inte vet så mycket om.
Varor ska ha miljö- och hälsoinformation. Varor kan innehålla farliga kemikalier utan att vi vet om det. För att kunna välja det minst farliga behöver vi ha information.
Särskilt farliga ämnen ska inte spridas och användas i produkter. Detta gäller t.ex. stabila miljögifter, cancerframkallande ämnen och farliga metaller som bly, kadmium och kvicksilver. Det är även viktigt att minska användningen av andra skadliga kemikalier.
Förorenade områden ska saneras. Gamla industrifastigheter kan vara förorenade och behöva saneras innan man startar ny verksamhet där eller bygger bostäder.


Din insats är viktig för att nå målet med en Giftfri miljö.
• Skaffa dig mer kunskap om kemikalier.
• Ställ krav på butikerna att deras personal ska kunna förklara vilka
  kemikalier dina varor innehåller.
• Sluta använda de farligaste kemikalierna.
• Välj miljömärkta produkter.
• Lämna in ditt farliga avfall till Återbruket.


Veta mer?
Miljömålsportalen Om de nationella miljömålen.
Länsstyrelsens miljömålsportal Om de regionala miljömålen.
KemI Om Giftfri miljö på Kemikalieinspektionens hemsida.
Anna Kejler
2007-01-23

 


Vilka kemikalier
använder du?
Har du hållbara
vanor?

Testa dig  
Kemifrågr för
dig i skolan.

Till frågorna    
Har du en fundering 
med koppling till 
kemikalier? 

Fråga här