Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

  Från tidning till katalysator
Hösten 1994 bildades Förbundet Agenda 21 och första numret av Gröna Draken gavs ut. Sedan dess har tidningen kommit ut med fyra nummer varje år.

Hösten 1993 träffades några personer för att diskutera möjligheterna att ge ut en natur- och miljötidning. Året innan hade världens länder samlats på en konferens om miljö och utveckling i Rio och enats kring ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Agenda 21-dokumentet talar om långsiktig hållbarhet och att alla människor ska vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället.

Gränsöverskridande
En tidning kan öka miljömedvetenheten och ett miljövänligt agerande, resonerade gruppen. Den kan vara gränsöverskridande och öppen för alla aktörer inom miljöområdet. När kommuner, företag och organisationer blev informerade om planerna på att ge ut en tidning blev intresset mycket stort.

Förbundet Agenda 21 bildas
En organisation behövdes som ägare och utgivare av tidningen. Därför bildades Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län. Från början var 16 organisationer medlemmar. Nu är antalet över 80. Den första Gröna Draken kom ut lagom till Miljömässan i Västerås hösten 1994.

Hållbar utveckling
Sedan starten har Gröna Draken kommit ut fyra gånger per år. Den delas ut till alla 130 000 hushåll i Västmanlands län och sprids dessutom genom medlemsorganisationernas egna nätverk. Vissa nummer har ett särskilt tema, men det finns alltid en blandning av artiklar från många olika ämnesområden. Under årens lopp har Gröna Draken alltmer handlat om hållbar utveckling i vid mening, det vill säga både ekologiska, ekonomiska och sociala frågor.
Från och med 2005 kommer Gröna Draken även ut som kassettidning
för synskadade.

Hemsida
En annan informationskanal som Förbundet Agenda 21 successivt har byggt upp är en hemsida med ambitionen att utvecklas till en hållbarhets-
portal för Västmanland.

Nya uppgifter
Vid höststämman 2002 beslutade ombuden att förbundet ska utveckla nya verksamheter vid sidan av Gröna Draken. Det handlar om seminarier, nätverksträffar, utflykter, kampanjer och utmaningar. Det övergripande målet för verksamheten är att Västmanland ska bli det mest hållbara länet i Sverige. Ett led i den nya inriktningen är ett arbetsprogram med 50 aktiviteter som genomförts på 50 veckor. Förbundet har också formulerat en ideologisk grund i form av fem hörnpelare.

Kom med som medlem!
För att ytterligare utveckla verksamheten behöver vi bli fler. Att vara medlem i Förbundet Agenda 21 är ett bra sätt för företag, myndigheter och organisationer att visa upp sin hållbarhetsprofil och ett tillfälle att knyta nya kontakter.

Läs om Agenda 21-förbundets fem hörnpelare
Läs mer om medlemskap i Förbundet Agenda 21

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan