Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Gröna Draken

Senaste nummer

Arkiv

Redaktionen

Annonsera

Enkät

  Ett redskap i Agenda 21-arbetet
Den stora inspirationskällan när Gröna Draken grundades 1994 var FN:s konferens i Rio 1992 om miljö och utveckling. I Rio hade världens länder enat sig om ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. Det pratades mycket om underifrånperspektiv och om människors delaktighet. Tanken med Gröna Draken var att tidningen skulle bli ett redskap i det lokala Agenda 21-arbetet.

Gröna Draken har sedan starten 1994 kommit ut med fyra nummer per år och delas ut till samtliga cirka 130 000 hushåll i Västmanlands län. Tidningen produceras av en frilans-
grupp bestående av journalister, fotografer, illustratörer och formgivare.

Inte bara miljö
Agenda 21 handlar inte bara om miljö i snäv mening, utan om en samhällsutveckling som är hållbar både ekologiskt, ekonomsikt och socialt. Gröna Draken skriver därför inte heller bara om miljöfrågor. Ett uppskattat nummer handlade om det goda livet, där människor beskrev vad ett gott liv betyder i deras respektive hemländer. Ekonomi och tillväxt har också varit ett tema, liksom turism och resor. Frågor som rör hälsan återkommer ständigt. I ett nummer om vatten belystes såväl Mälarens vatten som vattenproblem i Indien.
  Ibland brukar Gröna Draken innehålla en bilaga från någon av medlemsorganisationerna. Bilagorna har handlat om bland annat avfall och återvinning, boendefrågor, Mälaren, Strömsholms kanal, energi och klimat samt länets naturreservat.

Alltfler läsare
Genom olika undersökningar vet vi att intresset för Gröna Draken ökar och att alltfler upptäcker tidningen. Ett viktigt steg är att upprätta en dialog med läsekretsen för att ytterligare utveckla tidningens innehåll och form. Särskilt viktigt tycker vi att det är att ha kontakt med skolor i länet för att diskutera hur tidningen kan användas i undervisningen.


Varför heter tidningen Gröna Draken?

Först och främst är grönt en färg som på många håll förknippas med de värden som vi vill att tidningen ska stå för. En grön tidningsdrake helt enkelt. Den vårgröna färgen är traditionellt ungdomens, hoppets och glädjens symbol liksom klorofyllens färg. Grönt förenar intellektets blå kyla med solens gula känslovärme.

Hör gärna av dig med tips och idéer eller svara på en enkät här.
Ladda hem faktablad om Gröna Draken här.

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan