Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.


Fossilfritt -
Aktiviteter och projekt
i Västmanland

Visa  
Om Fossilfritt Västmanland 2015

Begränsad klimatpåverkan

Vad är energi?

Lokalt klimatarbete

Aktuellt

Tips & Trix

Fossilfri kommun

Solenergi-skola

Energi på Menyn

Frågor och svar

Nyhetsarkivet

Gröna Draken

Informationsmaterial

Energiprojekt

Länkar

Kontakt

Energi startsida

FA21:s startsida

  Begränsad klimatpåverkan
(Bild: Tobias Flygar)
Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 nationella miljömål som är beslutade av riksdagen.

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Det långsiktiga svenska målet
Det långsiktiga målet innebär att de svenska utsläppen fram till 2050 bör minska till högst 4,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år, för att därefter ytterligare minskas. Målet innebär att halten, räknad som koldioxidekvivalenter, av Kyotoprotokollets sex växthusgaser ska stabiliseras på en nivå i atmosfären som är lägre än 550 ppm.


Västmanlands klimatmål
De västmanländska utsläppen av växthusgaser ska 2010 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller för flexibla mekanismer.


Veta mer?
Miljömålsportalen - om de nationella miljömålen.
Länsstyrelsen i Västmanland - om de regionala miljömålen.


Anna Kejler
2007-03-26

 


Statistik och fakta
över nuläget i länet.

Läs mer  
Har du en fundering 
med koppling till 
energi?

Fråga här  
Dela med dig
av smarta idéer.

Tipsa här