Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Stadgar

Förbundet Agenda 21:s verksamhet regleras av de stadgar som medlemsorganisationerna har antagit. Den senaste revideringen av stadgarna gjordes vid vårstämman den 24 april 2009.

§1. Namn, säte och organisationsform
Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län är en ideell förening med säte i Västmanlands län.

§2. Ändamål, verksamhet och vision
Förbundets ändamål är att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling som långsiktigt skapar förutsättningar för det goda livet. Detta görs genom att till hushållen i Västmanland regelbundet ge ut en tidning med Agenda 21 och hållbar utveckling som tema, genom andra informationsinsatser samt genom förbundets strävan att vara en nätverksbyggare, pådrivare och kunskapsbank.
Förbundet ska verka för ett utökat samarbete mellan olika aktörer och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhälls-
utveckling ökar bland allmänheten.
Verksamheten ska utgå från förbundets vision, som den uttrycks i de fem hörnpelarna långsiktighet, ekologi, solidaritet, hållbara relationer och delaktighet. Förbundet vilar på en demokratisk grund och är partipolitiskt och religiöst obundet.

§3. Medlemskap
Medlem i förbundet kan vara kommuner och övriga myndigheter, företag, organisationer, föreningar och andra som stöder förbundets ändamål och verksamhet och betalar de av förbundsstämman fastställda avgifterna.
Medlemsansökan inlämnas till och ska godkännas av förbundets styrelse, eller av den som styrelsen delegerar beslutanderätten till.
Varje medlem i förbundet äger en röst vid förbundsstämmorna. Rösträtt förutsätter att de av förbundsstämman beslutade avgifterna är betalda.
Om medlem önskar lämna förbundet, eller ändra nivån på sitt medlemskap, ska meddelande om detta lämnas till styrelsen senast den 1 september. Förändringen träder i kraft från och med närmast följande kalenderår.
Medlem som inte betalar de av förbundsstämman beslutade avgifterna, eller motverkar förbundets verksamhet, kan uteslutas av förbunds-
stämman. Medlem som motverkar förbundets verksamhet kan av styrelsen suspenderas fram till kommande förbundsstämma.

§4. Avgifter
Storleken på medlemsavgifterna, liksom de förmåner och villkor som är kopplade till de olika medlemsnivåerna, fastställs normalt av förbundets höststämma. Beslut om avgifter kan också ske i samband med förbundets vårstämma.

§5. Styrelse
Förbundet leds av en styrelse med lägst tio och högst femton ledamöter. Bland ledamöterna utser stämman en ordförande. Styrelsen ska ha en så jämn köns- och åldersfördelning som möjligt. Förbundets medlemssammansättning ska återspeglas i styrelsen.

Ledamöter liksom förbundsordförande utses av vårstämman. Mandattiden för ledamöterna och ordföranden är två år. Valen bör organiseras så att endast omkring hälften av ledamöternas mandattid löper ut vid respektive vårstämma.

Styrelsen utser själv vice ordförande, sekreterare, kassör och ansvarig utgivare för Gröna Draken. Sekreterare, kassör och ansvarig utgivare behöver inte vara ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av den vid sammanträdet sittande ordföranden.

Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden och utarbetar en arbetsordning som reglerar styrelsearbetet.

Ledamot som under mandatperioden önskar lämna styrelsen ersätts vid behov efter att fyllnadsval förättats vid höststämman.

§6. Revisorer
Förbundet ska bland medlemsorganisationerna utse förtroendevalda revisorer med uppgift att granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Revisorerna utses av vårstämman och ska till antalet vara två ordinarie och en suppleant.

§7. Valberedning
Valberedningen utses vid vårstämman och består av det antal ledamöter som stämman beslutar. Mandatperioden är ett år. Eventuella fyllnadsval kan förrättas vid höststämman.

§8. Förbundsstämmor
Ordinarie förbundsstämma hålls två gånger per år, i april (vårstämma) och i oktober (höststämma). Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna så kräver.
Kallelse till ordinarie förbundsstämma med föredragningslista ska ske skriftligen minst en månad före stämman. Handlingar med beslutsförslag ska vara utskickade minst 14 dagar före stämman.
Kallelse, föredragningslista och handlingar till extra förbundsstämma ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före stämman.
Kallelse, föredragningslista och handlingar sänds normalt elektroniskt via e-post till den av medlemsorganisationen utsedde kontaktpersonen för vidarebefordran till ombud och andra berörda personer inom organisationen. De medlemsorganisationer som så önskar har rätt att få kallelse, föredragningslista och handlingar på papper via ordinarie postgång.
Som förbundsstämmans beslut gäller den mening som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning och i andra frågor gäller den mening som biträds av den sittande ordföranden.

Vid vårstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Föredragning av förvaltningsberättelse samt balans- och
resultaträkning.
6. Föredragning av revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår berättelsen
avser.
8. Val av ordförande för förbundet.
9. Val av övriga styrelseledamöter.
10. Val av suppleanter.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
12. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.
13. Övriga anmälda ärenden
• som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman
• som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen
skriftligen begärt skall behandlas på stämman
• som revisor hemställt om behandling av.

Vid höststämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår.
6. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande
verksamhetsår.
7. Övriga anmälda ärenden
• som styrelsen hänskjutit till avgörande av stämman
• som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen
begärt skall behandlas på stämman
• som revisor hemställt om behandling av.

§9. Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden eller av vice ordförande var för sig. Styrelsen beslutar om attest- och utanordningsrätt samt övriga rutiner för den ekonomiska verksamheten.

§10. Öppenhet
I enlighet med sin demokratiska grundsyn strävar förbundet efter en stor öppenhet i sin verksamhet.

§11. Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är kalenderår.

§12. Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgarna fattas på ordinarie vår- eller höststämma.

§13. Upplösning
Beslut om förbundets upplösning fattas vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. Vid upplösningen av för-
bundet ska återstående medel fördelas bland de som vid tidpunkten ifråga är medlemmar, i förhållande till gällande avgifter.

Ladda hem stadgarna som pdf

 







Svett & Watt



Här kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    




Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan