Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
Förbundet Agenda 21
Linslagargränd 1
721 30 Västerås

Besöksadress:
Linslagargränd 3

tel 070-247 66 13
e-post kansliet@fa21.se

 

Cikadavårtbitataren visades i en plastbruk innan den släpptes fri. 

Bland hästar, ekar och gräshoppor

I solsken och en mild höstkyla gick vandringen genom slottsparken i Strömsholm, genom ekhagar ut på Österängen och tillbaka.
  Stefan Johansson, tillsynsman för Strömsholms naturreservat, berättade om de växter, fåglar, djur och insekter som trivs i slottslandskapet och på strandängarna. Bland annat visade han en cikadavårtbitare, som kunde beskådas i en plastburk innan den återfick friheten.

Det är varken hästar eller det kungliga slottet som har gjort Strömsholm berömt utomlands. I stället är det områdets alla insekter, lavar och svampar. I det kulturpräglade landskapet med månghundraåriga ekar, hästhagar och strandängar har man funnit mer än 170 av de växt- och djurarter som anses hotade i Sverige.
  Detta och mycket annat berättade Stefan Johansson, tillsynsman för Strömsholms naturreservat, för de mer än 30 deltagarna i Gröna Drakens och Länsstyrelsens utflykt den 25 september.
  Strömsholms naturreservat bildades 1979 för att skydda det slottspräglade landskapet. Lövträden ska gynnas samtidigt som jordbruket och hästsporten får stöd.

Ekar från Gustav Vasas tid
I solsken och en mild höstkyla gick vandringen genom slottsparken, genom ekhagar ut på Österängen och tillbaka. Då och då passerade en grupp ryttare – Strömsholm är ju sedan århundraden präglat av hästverksamhet. I hundra år hade armén sin ridskola här.
  Många av ekarna i slottslandskapet planterades redan på Gustav Vasas tid. Men här finns också ask, lind och alm. Tillsammans med det milda klimatet har dessa ädellövträd gjort det möjligt för insekter, som egentligen är kvarlevor från tider med varmare klimat, att klara sig i Strömsholm. Ett par av de intressantaste är ekhästmyra och läderbagge.
  En gammal ek kan härbärgera 800 arter av lavar och insekter, berättade Stefan Johansson. Många av dem lever inne i eken när den börjat ruttna inifrån.


Medfaren cikadavårtbitare
Men även på strandängarna och i hagarnas höga gräs trivs många smådjur. På Österängen hittades en cikadavårtbitare, en av de arter som gör Strömsholm unikt. Cikadavårtbitaren har bara hittats på fyra ytterligare platser i Sverige. Det här var en ganska medfaren hanne med bara ett bakben kvar. När frosten kommer är dess saga all.
  Strömsholm är också en bra fågellokal. Något som utflyktsdeltagarna kunde konstatera när sju ormvråkar samtidigt sågs ta höjd över hästhagarna. Flockar med gäss drog förbi och småfåglar flög mellan buskagen längs Kolbäcksåns utlopp. I naturreservatet finns dessutom kungsfiskare, göktyta, stenknäck och en rad andra arter.


Text och foto: Anders Jägeberg
2004-09-28

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan